امتیاز گردشنما

كاربران گردشنما در ازای ميزان فعاليت و ارسال مطالب و بر مبنای ميزان توجهی كه ساير كاربران به مطالب ارسالی آنها دارند طبق الگوی زیر امتياز می‌گیرند. مطلبی كه به دفعات بيشتری پسنديده شود و يا نظرات متعدد روی آن نوشته شود امتياز بالاتری خواهد داشت.

همچنین ارسال تصاویر از مقاصد گردشگری امتياز كاربر را افزايش می‌دهد. ميزان امتياز هر كاربر رتبه او را در گردشنما تعيين می‌كند و كاربرانی كه امتياز بالایی كسب كنند نشان كاربر ويژه، كارشناس و متخصص دريافت می‌كند.

گردشنما به صورت ماهیانه جوايزی برای كاربران با امتياز بالا در نظر می‌گيرد. همچنین در مقاطعی كاربران می‌توانند امتياز خود را خرج نمايند و از گردشنما هدايایی دريافت كنند.

نحوه محاسبه امتیازات گردشنما

مطلب آزاد سفرنامه

 • امتیاز اولیه

 • هر عکس

 • هر لایک

 • آنلایک

 • هر کامنت

 • هر لایک کامنت

 • آنلایک کامنت

 • 5
 • 20
 • 20
 • -20
 • 3
 • 7
 • -7
 • 50
 • 30
 • 30
 • -30
 • 3
 • 7
 • -7
 • A1
  A2
  A3
  A4
  A5
  ۸۰۰۰ امتیاز
 • B1
  B2
  B3
  B4
  ۲۵۰۰۰ امتیاز
 • C1
  C2
  C3
  C4
  ۵۰,۰۰۰ امتیاز
 • D1
  D2
  D3
  D4
  ۱۰۰,۰۰۰ امتیاز