درباره‌ی گردشنما


گردشنما يك شبكه اجتماعی در حوزه گردشگريست.
علاقمندان به سفر و صاحبان كسب و كار مرتبط با گردشگری می‌توانند در گردشنما با يكديگر تعامل داشته باشند و تجربيات و تخصصشان را به اشتراك بگذارند.
هدف از ايجاد گردشنما ارائه بستريست برای رونق گردشگری. محلی برای به اشتراك گذاری تجارب و ايده‌ها برای برنامه ريزی سفری بهتر.
صاحبان كسب و كار از جمله آژانس‌های خدمات گردشگری، اقامتگاه‌ها، راهنمايان گردشگری و ... می‌توانند در گردشنما صفحه رسمی داشته باشند و با سفردوستان به تعامل بپردازند.
گردشنما تنها يك بستر مناسب است كه امكان استفاده از دانش و خرد جمعی را برای علاقه‌مندان به سفر فراهم آورده است و آنچه او را ارزشمند می‌كند مشاركت شماست تا با اشتراك گذاری تجربياتتان امكان تجربه بهتر را برای ساير هم ميهنانمان فراهم نماييد.
پس بنويسيم و بخوانيم و با كمك هم بهتر زندگی كنيم.
  • X
  • !
  • @
  • #
  • $
  • %
  • &
  • !