سلطان‌شهر

** سلطان شهر ** مرکز بخش کربال و یکی از شهرهای شهرستان خرامه از استان فارس می‌باشد این شهر در سال ۱۳۸۹ توسط هیئت وزیران به عنوان مرکز بخش کربال شهرستان خرامه معرفی و تصویب گردید و قبلاً نام آن سلطان آباد بود و در سال ۱۳۹۱ توسط هیئت دولت به شهر تبدیل و مصوب گردید و در همین مصوبه عنوان آن به سلطان شهر تغییر و تصویب گردید. سلطان شهر در (۲۹.۳۶.۱۵) شمالی و (۵۲.۳۱.۳۸) شرقی قرار دارد.

استان: فارس

طبیعت: مجموعه شهری