كنوانسيون جهاني راهنمايان گردشگري، بزرگترين و مهمترين گردهمايي راهنمايان جهان است. اين رويداد هر دو سال يكبار و زير نظر مستقيم فدراسيون جهاني راهنمايان گردشگري (WFTGA) در يكي از كشورهاي عضو برگزار مي شود.

كشورهاي واجد شرايط براي ميزباني برگزاري كنوانسيون، درخواست كانديداتوري خود را به هيئت مديره ي فدراسيون تقديم مي دارند. اعضاي هيئت مديره پس از بررسي هاي لازم، كشورهاي مورد تاييد را اعلام مي كنند تا رقابت به مدت دو سال بر سر كسب ميزباني آغاز شود.

همزمان با برگزاري هر دوره از كنوانسيون، انتخابات و راي گيري ميان كشورهايي كه به مرحله نهايي صعود كرده اند براي ميزباني دوره بعدي انجام مي شود. نمايندگان كانديداها كه غالباً از ميان راهنمايان و فعالان گردشگري آن كشور برگزيده شده اند، در مقابل چشمان نكته سنج هيئت مديره و ديگر راهنمايان، كشور خود را به بهترين نحو معرفي مي كنند. در نهايت پيروزي ميزباني از آن كشوري است كه بيشترين راي حاضرين را كسب كند.

هر كنوانسيون شامل سه مرحله پيش از سفر ، سفر و پس از سفر مي شود كه ميزبان براي هر كدام از اين مراحل تورها و برنامه ريزي هاي دقيق و جذابي را سامان مي دهد تا رضايت خاطر ميهمانان خود را جلب كند. اين رويداد تاثير به سزايي در رشد صنعت گردشگري و آشنايي مردم جهان با كشورهاي ميزبان خواهد داشت، بنابراين همواره تلاش ميزبانان بر اين است كه بيشترين تعداد راهنمايان از كشورهاي مختلف را گرد هم جمع كنند.

معرفي و بازديد جاذبه هاي فرهنگي، تاريخي و طبيعي كشورها و توسعه پايدار صنعت گردشگري از اهداف برگزاري كنوانسيون است. همچنين برقراري ارتباط ميان راهنمايان گردشگري و ارتقاي دانش و اخلاق حرفه اي آنها بر اساس استانداردهاي جهاني از ديگر دستاوردهاي اين رويداد خواهد بود.

ضمناً در هر دوره از كنوانسيون اعضاي هيئت مديره فدراسيون، كه همگي از راهنمايان و فعالان گردشگري هستند،  نيز معرفي و انتخاب مي شوند.